นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมโลจิสติกส์
อีเมล์ harutairat.j@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล