นางสาวปาณิสรา ทองคำเอี่ยม

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองบริหารทรัพยากร เชียงราย
หลักสูตร งานคลังและพัสดุ
อีเมล์ panisara.th@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล