นายสุบิน ใจทา

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
อีเมล์ s_jaita@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เคมี )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เคมี )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( เคมี )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล