นายกวินวุฒิ สุทธนะ

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร งานกิจการนักศึกษา
อีเมล์ kawinwut_sut@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล