นายพิสิษฐ์ (งานทะเบียนไว้ทดสอบเข้าระบบอาจารย์) สุขใส

รายละเอียด
ตำแหน่ง ไม่ระบุ
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บริหารธุรกิจ
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ
อีเมล์ pisit28
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี
คุณวุฒิปริญญาโท
คุณวุฒิปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล