นางสาวพรพิมล ยอดสุวรรณ

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเทคโนโลยี
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร ไม่ระบุสาขาวิชา / กลุ่มงาน
อีเมล์ Pornpimol
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล