นางสาวชื่นหทัย เสมอจิต

รายละเอียด
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา สำนักงานบริหารฯ เชียงราย
หลักสูตร งานตรวจสอบภายใน
อีเมล์ chuenhathai@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ( การบัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล