นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ Anusorn@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ การประยุกต์ใช้ Microcontroller และ PLC ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักต่างๆ
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. วิวัฒน์ ทิพจร, อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร, สมนึก หม่อโป๊ะกู่, และเฉลิมวุฒิ แก้วตา. (2561). การลดการประสานสัมพันธ์ที่ผิดพลาดของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้วยขั้นตอนวิธีมีมีติก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(2), 1-11.
  2. ณัฐดนัย เลิศชมภู, กิตติพงศ ตั๋นเมือง, อนุสรณ ยอดใจเพ็ชร, และวิวัฒน ทิพจร. (2561). การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขณะใช้งานด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบการหาอาหารของแบคทีเรียแบบปรับตัวเอง. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(1), 44-56.
  3. Yodjaiphet, A., & Tippachon, W. (2018). The design of IoT system for icehouse manufacturing. In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) (pp. 13-16). Bangkok: Thai-Nichi Institute of Technology.

การประชุมวิชาการ

  1. ภัสกร ไคร้ม่วง, ภาคภูมิ ทางสี, วิวัฒน์ ทิพจร และอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร. (2560). การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิ. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 411-419). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
  2. Yodjaiphet, A., & Tippachon, W. (2018). The design of IoT system for icehouse manufacturing. In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) (pp. 13-16). Bangkok: Thai-Nichi Institute of Technology.