นายพิเชษฐ์ พลอยประดิษฐ์

รายละเอียด
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ไม่ระบุสาขา / กอง
หลักสูตร ไม่ระบุสาขาวิชา / กลุ่มงาน
อีเมล์ p_ploypradit@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล