นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ

รายละเอียด
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ narongrit@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่มีข้อมูล
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ด้านระบบคอมพิวเตอร์,การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. Yodjaiphet, A., & Tippachon, W. (2018). The design of IoT system for icehouse manufacturing. In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) (pp. 13-16). Bangkok: Thai-Nichi Institute of Technology.
ไม่มีข้อมูล