นางสาวรสสุคนธ์ พุทธวงค์

รายละเอียด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองบริหารทรัพยากร เชียงราย
หลักสูตร งานยุทธศาสตร์และบุคลากร
อีเมล์ rossukhon_tew@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล