นางชนิกานต์ คำสมุทร

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา สำนักงานคณบดี
หลักสูตร ไม่ระบุสาขาวิชา / กลุ่มงาน
อีเมล์ atiger@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การตลาด )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล