นายกำพล จินตอมรชัย

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์
อีเมล์ kapo_jinta@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. อาทิตย์ ลือโฮ้ง, สุทธิเกียรติ ขัตตะละ และกำพล จินตอมรชัย. (2560). การกำจัดสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวโดยวิเคราะห์จากต้นทุนคลังสินค้าในอนาคต. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 (น. 1265 -1271). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
  2. ศุภชัย ฟองขาว, ทนงศักดิ์ อินต๊ะรัตน์, สุรชัย ยาปา, สุเมธ เครือคำ, นิวัฒน์ชัย ใจคำ, อำนวย คำบุญ และกำพล จินตอมรชัย. (2560). การปรับปรุงประสิทธิภาพคลังจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 (น. B-54-B-60). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.