นายธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม
อีเมล์ ptanawat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย. (2560). สายอากาศไมโครสตริปช่องเปิดคล้ายตัวเอ็มแถบความถี่กว้าง. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 455-458). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.