นายชญภพ บุญทาศรี

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม
อีเมล์ miw_boon@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ, คุณไกร ใจอักษร, ชญภพ บุญทาศรี และวิโรจน์ ปงลังกา. (2560). ระบบควบคุมแสงสำหรับโรงเรือนปลูกดอกเบญจมาศ. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 500-503). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. ชัยชนะ ชัยสมบัติ, พงศกร อินทรีย์, สุจิตรา จีนะวงษ์ และชญภพ บุญทาศรี. (2560). เตียงช่วยยืนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการทรงตัวสามารถปรับสูง-ต่ำได้. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 520-523). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  3. ชญภพ บุญทาศรี และวิโรจน์ ปงลังกา. (2560). เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ ต้นทุนต่ำ สำหรับบ่อเลี้ยงปลา. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 278-281). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  4. Ponglangka, W. & Boontasri, C. (2017). Prototype of Low Cost Digital Modulator-An Education. In The 9th International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (p. 63-69). Chiang Mail: Rajamangala University of Technology Lanna.
  5. Boontasri, C. & Ponglangka, W. (2017). Feasibility Study of Water Turbidity Measurement Using the Laser light Beam. In The 9th International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (p. 57-62). Chiang Mail: Rajamangala University of Technology Lanna.