นายสมควร สงวนแพง

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์
อีเมล์ tongtanghero@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. ปองสุข ศรีชัย, ธนาวัฒน์ ขันติวงค์, หริพล ธรรมนารักษ์ และสมควร สงวนแพง. (2561). การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหลวง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(2), 308-324.
  2. พีรวัตร ลือสัก และสมควร สงวนแพง. (2560). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการแยกเมล็ดกระเจี๊ยบแดงออกจากผลโดยใช้เทคนิค ECRS. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 41-54.

การประชุมวิชาการ

  1. พงศ์สิริ เมืองเขียว, สุจิตตา หงส์ทอง, อรวรรณ หาญสวัสดิ์, อารีพร เจริญสุข, อำนวย คำบุญ และสมควร สงวนแพง. (2560). การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 (น. B-132-B-141). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.