นางสาวมนต์ธิรา สุวรรณประภา

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนกวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ montira.s@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ประยุกต์ )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล