นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง

รายละเอียด
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ kung_lib@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล