นางสาวณภัทร ปัญญาวงค์

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา สำนักงานบริหารฯ เชียงราย
หลักสูตร ไม่ระบุสาขาวิชา / กลุ่มงาน
อีเมล์ naphat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต ( นิเทศศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล