นางกมลลักษณ์ ชัยดี

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บริหารธุรกิจ
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล์ kamonlak@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ