นางชนนพร ยะใจมั่น

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บัญชี
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
อีเมล์ yupha@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ( การบัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( ไม่ระบุสาขาวิชา )
ความเชี่ยวชาญ การบัญชีภาษีอากร - สินทรัพย์ - ต้นทุนอุตสาหกรรม&สินค้าคงเหลือ -ภาษีเงินได้นิติบุคคล -ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. ชนนพร ยะใจมั่น. (2560). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษา บ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. กาสะลองคำ, 12(3). น-น.
ไม่มีข้อมูล