นางสาวรัตนาพร นรรัตน์

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
อีเมล์ rattanaporn@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ฟิสิกส์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ฟิสิกส์ )
คุณวุฒิปริญญาเอก Doctor of Philosophy ( ฟิสิกส์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. จีระพงษ์ คำใจ, ชานนทร์ ทิพย์จักร, รัตนาพร นรรัตน์ และวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ. (2560). การกระตุ้นการออกดอกของเห็ดตับเต่าโดยใช้วิธีช็อตด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 100-103). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. รัตนาพร นรรัตน์, ก่อพงศ์ ฐิตวรังสรรค์, กันตพงศ์ เรือนแก้ว, วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ และธีรวัฒน์ ผุสดี. (2560). การกระตุ้นการออกดอกของเห็ดตับเต่าโดยใช้วิธีช็อตด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 96-99). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.