นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีเมล์ tonkra@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. นพคุณ คำคึง, ปฏิภาณ จีปน, ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องคั่วชาควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ อาร์ทรี สำหรับโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (น. 397-402). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.

การประชุมวิชาการ

  1. นพคุณ คำคึง, ปฏิภาณ จีปน, ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องคั่วชาควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ อาร์ทรี สำหรับโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (น. 397-402). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.