นายนิวัติ นวลกัน

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อีเมล์ niwat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( ไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. นิวัติ นวลกัน, นาวิน เข็มครุช, มานะชัย วีระวงค์ และฤทธิ์ณรงค์ บุญจำ. (2560). ระบบควบคุมบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 691-694). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. สามารถ ขันนันต๊ะ, อดิศร สวัสดิ์ภิรมย์, นิวัติ นวลกัน และเทิดศักดิ์ เงินมูล. (2560). ชุดสาธิตการต่อระบบเครื่องเสียงภายในรถยนต์. ใน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (น. 645-648). เลย: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ.