นางสาวสายสมร ติ๊บมา

รายละเอียด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองบริหารทรัพยากร เชียงราย
หลักสูตร ฝ่ายยุทธศาสตร์
อีเมล์ samorn_zero@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล