นางสาวพันทิพา ปัญสุวรรณ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บริหารธุรกิจ
หลักสูตร บธ.บ.การตลาด
อีเมล์ phanthipa@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบริหารการตลาด )
คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การตลาด )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การบริหารธุรกิจ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล