นายไภสัชชา อินพูลใจ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนกวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ phaisat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ประยุกต์ )
ความเชี่ยวชาญ Graph Labellings
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. inpoonjai, P. (2018) degree - magic labelings on library oparations of computer. journal of since and technology mahasarakam university, ...ปีที่ (1),1-10.
  2. ไภสัชชา อินพูลใจ. (2562). การกำกับที่เป็นดีกรี-เมจิกบนการดำเนินการทวิภาคของกราฟสองส่วนแบบบริบูรณ์และกราฟสามส่วนแบบบริบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 37(5), 702-710.
ไม่มีข้อมูล