นางสาวณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
อีเมล์ nattharakan@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ภาษาอังกฤษ )
คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ภาษาศาสตร์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล