นายหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีเมล์ wanchai@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล