นางสาวธัญญรัตน์ จิตรพีระ

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนกวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ thanyarat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ประยุกต์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล