นายณรงค์ เมตไตรพันธ์

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีเมล์ tangmo1972@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ( เทคโนโลยีโทรคมนาคม )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ )
ความเชี่ยวชาญ Digital Image Processing, Digital Image watermarking, Video Coding
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. Tunyasanon, N., Ounyoung, N., Loturat, H., Chaisri, N. & Mettripun, N. (2017). Musical chosrds Transposer for Captured ImGE Based on Optical Character Recognition. In International Conference Digital Arts. Media And Technology 2017 (pp. ....-.....). Chiang Mai: