นางวิยะดา มีศรี

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
อีเมล์ wida2222@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ภาษาไทย )
คุณวุฒิปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( จารึกภาษาไทย )
คุณวุฒิปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( ภาษาศาสตร์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล