นางสาวปองสุข ศรีชัย

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
อีเมล์ pongsooks@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( จิตวิทยา )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( จิตวิทยาการปรึกษา )
คุณวุฒิปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. ปองสุข ศรีชัย, ธนาวัฒน์ ขันติวงค์, หริพล ธรรมนารักษ์ และสมควร สงวนแพง. (2561). การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหลวง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(2), 308-324.
ไม่มีข้อมูล