นายวิฑูรย์ พรมมี

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ prommee@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( วิศวกรรมพลังงาน )
ความเชี่ยวชาญ Artificial intelligence (AI) is intelligence exhibited by machines. In computer science, the field of AI research defines itself as the study of "intelligent agents": any device that perceives its environment and takes actions that maximize its chance of success at some goal.. Colloquially, the term "artificial intelligence" is applied when a machine mimics "cognitive" functions that humans associate with other human minds, such as "learning" and "problem solving". As machines become increasingly capable, mental facilities once thought to require intelligence are removed from the definition. For example, optical character recognition is no longer perceived as an exemplar of "artificial intelligence", having become a routine technology. Capabilities currently classified as AI include successfully understanding human speech,competing at a high level in strategic game systems (such as Chess and Go), self-driving cars, intelligent routing in Content Delivery Networks, and interpreting complex data.
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. Sirimongkonlertkul, N., Prommee, W., Pongleerat, S. & Phonekeo, V. (2017). The Outcomes of New Application for Controlling Smoke Haze Problem in Chiang Rai. GMSARN, 11(1), 45-50.
  2. ธนพล เสียงดี, วุฒิชัย ปิ่นแก้ว, นิติพงษ์ สมไชยวงค์ และวิฑูรย์ พรมมี. (2560). การปรับปรุงคุณภาพของวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสง สำหรับโคมไฟถนน. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19(3), 129-136.

การประชุมวิชาการ

  1. อภิสิทธิ์ นามะเส็น, ชิดดนัย คำตุ้ม และวิฑูรย์ พรมมี.(2560). กล่องอัจฉริยะเพื่อควบคุมความสว่างและการสื่อสารข้อมูลของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 679-682). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. พงศธร อิ่นแก้ว, รัชชานนท์ สมผิว และวิฑูรย์ พรมมี.(2560). การปรับปรุงแสงสว่างของสนามกีฬาภายในอาคารโดยใช้แสงธรรมชาติร่วมกับแสงแอลอีดี. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 258-261). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  3. Prommee, W., Tapena, C. & Nakamin, P. (2017). Residential load predictor by linear equation. In 12 th GMSARN International Conference 2017 (p. E-54). Bangkok: The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network.