นายมนต์ชัย ปัญญาทอง

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
อีเมล์ monchai_art@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. Panyatong, M., Chinnaboon, B., & Chucheepsakul, S. (2018). Nonlinear bending analysis of nonlocal nanoplates with general shapes and boundary conditions by the boundary-only method, Engineering Analysis with Boundary Elements, 87, 90-110. doi:10.1016/j.enganabound.2017.12.003

การประชุมวิชาการ