นางสาวกิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บริหารธุรกิจ
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล์ kingkan@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ )
คุณวุฒิปริญญาเอก Doctor of Philosophy ( Computer Science & Engineering )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล