นายพิเชษฐ เหมยคำ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ pichet12@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา, และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การคัดแยกความสุกสตรอเบอรี่ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 55-62.

การประชุมวิชาการ