นางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสด

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
อีเมล์ suphattharajit@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว )
คุณวุฒิปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ