นางสาวยุพิน วรกุลชน

รายละเอียด
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร งานวิชาการ
อีเมล์ yupin_tc@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( คอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล