นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
อีเมล์ peravit@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( พัฒนาชุมชน )
คุณวุฒิปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( พัฒนาสังคม )
ความเชี่ยวชาญ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการบูรณาการในศาสตร์ต่างๆ
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ