นายเพลิน จันทร์สุยะ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ Jansuya@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. ธีรยา แปงน้อย, ดิศรณ์ เทพวงค์ และเพลิน จันทร์สุยะ. (2560). การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิ. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 420-430). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
  2. กฤษฎากร ทองน้อย, ณัฐภูมิ จิตรเสงี่ยม, นพกร คำฟั่น และเพลิน จันทร์สุยะ. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์ดีซีบัสเลสในรถพลังงานไฟฟ้า. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 458-466). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.