นายนิคม ธรรมปัญญา

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ nikom@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. นิคม ธรรมปัญญา, อนนท์ นำอิน และอุดร อาวาสพรม. (2560). การหาองค์ประกอบที่เหมาะสมในการใช้หลอด LED ทดแทนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการปลูกดอกเบญจมาศ (นำร่อง ณ. โครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย). ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 274-277). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.