นายจำเริญ เกตุแก้ว

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อีเมล์ k_jaboo@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. ชุมพร สุนทร และจำเริญ เกตุแก้ว. (2560). ตู้ฟักไข่นกกระทาโดยวิธีการกลับไข่แบบอัตโนมัติ. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 536-539). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.