นายเจษฎา คงชื่น

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
อีเมล์ Kongchuen_ie@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม, เขียนแบบวิศวกรรม, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล