นายสุระพงษ์ โด่งดัง

รายละเอียด
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร งานกิจการนักศึกษา
อีเมล์ aem_romio@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ( นิติศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล