นางสาวฐาปนีย์ แสงคำ

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ saysunee@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี การบัญชีบัณฑิต ( การบัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล