นายธีระวัฒน์ ผุสดี

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ theerawat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. ธีระวัฒน์ ผุสดี, กฤษดา ทัศกานิเวศน์, อนันต์ชัย ขอเตชะ, และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขณะใช้งาน ภายใต้สภาวะแรงดันไม่ สมดุล ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 (น. 817-829). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
  2. W. Tippachon and T.Pussadee Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2017
  3. Tippachon, W., & Pussadee, T. (2017). Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2017.

การประชุมวิชาการ

  1. รัตนาพร นรรัตน์, ก่อพงศ์ ฐิตวรังสรรค์, กันตพงศ์ เรือนแก้ว, วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ และธีรวัฒน์ ผุสดี. (2560). การกระตุ้นการออกดอกของเห็ดตับเต่าโดยใช้วิธีช็อตด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 96-99). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. Tippachon, W. & Pussadee, T. (2017). Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting. In 12 th GMSARN International Conference 2017 (p. E-51). Bangkok: The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network.
  3. ธีระวัฒน์ ผุสดี, กฤษดา ทัศกานิเวศน์, อนันต์ชัย ขอเตชะ, และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขณะใช้งาน ภายใต้สภาวะแรงดันไม่ สมดุล ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 (น. 817-829). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
  4. Tippachon, W., & Pussadee, T. (2017). Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting. 12th GMSARN International Conference 2017 (pp. ...-....). Bangkok: The Greater Mekong Subregion Academic and Research