นายชัชชัย สีตา

รายละเอียด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ไม่ระบุสาขา / กอง
หลักสูตร ไม่ระบุสาขาวิชา / กลุ่มงาน
อีเมล์ chatchai_se@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล