นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองบริหารทรัพยากร เชียงราย
หลักสูตร งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ Juraluck@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่มีข้อมูล
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล