นางจิราวรรณ น่วมคำนึง

รายละเอียด
ตำแหน่ง บุคลากร
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา สำนักงานบริหารฯ เชียงราย
หลักสูตร ไม่ระบุสาขาวิชา / กลุ่มงาน
อีเมล์ jilawan@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( บัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล